CAOWijzer

Onderhandelingsresultaat CAO Schoonmaak 2014-2016

CAOWijzer Database CAO Nieuws Onderhandelingsresultaat CAO Schoonmaak 2014-2016

Gerelateerde CAO

Looptijd
Looptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2016.

Loonsverhogingen
• 01-07-14: 2 % salarisverhoging
• december 2014: 1,8 % eindejaarsuitkering
• 01-07-15: 2 % salarisverhoging
• december 2015: 2 % eindejaarsuitkering
• 01-07-16: 2 % salarisverhoging
• december 2016: 2,2 % eindejaarsuitkering

Arbeidsvoorwaarden
• Vergroting flexibiliteit. De mogelijkheid van 2 arbeidsovereenkomsten voor maximaal 9 maanden wordt toegevoegd. (met behoud proeftijd in kader van Wet Werk en Zekerheid). Invoering keuzemogelijkheid voor de werkgever voor spaarurencontract of zgn 40-wekencontract bij objecten met bedrijfssluiting.
• Specialistische CAO-delen. B-deel (specialistische reiniging): wordt geactualiseerd en gevarentoeslag glazenwassers van 10% wordt omgezet in VET-toeslag. Bedrijven in de sector industriële reiniging kunnen op verzoek worden gedispenseerd van de uitzendbepalingen. D-deel (hotelschoonmaak): gezamenlijke aanpak van o.a. schijnconstructies en oneigenlijke concurrentie in de horeca- en hotelschoonmaak.
• Partijen maken zich zorgen over de inbestedingsplannen van schoonmaak door gemeenten en de rijksoverheid. Tegen mogelijke negatieve effecten voor de schoonmaakbranche en de gevolgen voor schoonmakers zullen zij samen optrekken.
• Overeenstemming is bereikt over het stap voor stap afschaffen van de wachtdagen met uiteindelijk een 100% doorbetaling in het eerste jaar en met 90% doorbetaling in het tweede jaar, onder voorwaarde van een gecertificeerd verzuimbeleid. Het gefaseerd afschaffen is per 1-1-2015 1 dag en de 2e ziektedag per 1-1-2016. Mocht blijken dat de meldingsfrequentie op termijn stijgt, dan wordt compensatie vastgesteld. Het verlagen naar 90% in het 2e jaar gaat ook gelden voor werknemers van 50 jaar en ouder met uitzondering van de zittende 50 plussers.
• Nederlandse Taallessen worden gecontinueerd. De opleiding wordt ook aangeboden door de bonden en zij ontvangen daarvoor subsidie conform bestaande systematiek. Er komt een fonds van 100.000, euro voor opleidingen voor schoonmakers die hun inzetbaarheid willen vergroten en buiten de sector aan het werk willen.
• Invoering loonschaal op minimumloonniveau t.b.v. participatie. Voor de werknemers met voltijdse arbeid die niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijke minimumloon, maar wel tot arbeidsparticipatie en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de participatiewet, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw opgenomen.
• Vernieuwingsagenda. Daarin ondermeer het verbeteren van de onderlinge omgangsvormen. Daarnaast bevat de agenda onderwerpen op het gebied van ziekteverzuim, opleiden leidinggevenden, salarisontwikkeling, levensfase bewust personeelsbeleid, functieverbreding en onaanvaardbare werkdruk.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?