CAOWijzer

Principeakkoord voor uitzendkrachten in de bouw

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord voor uitzendkrachten in de bouw

Gerelateerde CAO

Gelijkwaardige voorwaarden en loonkosten voor alle uitzendkrachten in de bouw, duidelijke en eenvoudige regels en een scherpe naleving. Dat hebben sociale partners in de uitzendbranche en de bouwsector bereikt met het principeakkoord Uitzendkrachten in de bouw dat zij met elkaar overeenkwamen.

Al sinds het opheffen van het uitzendverbod eind jaren negentig bestonden er afspraken tussen de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de bouwsector over het gebruik maken van uitzendkrachten in de bouw. Bij de nieuwe overeenkomst is, mede door een nieuwe invulling van de afspraken, ook de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendorganisaties) deelgenoot geworden. De afspraken gelden, na een algemeenverbindendverklaring van de ABU-CAO, ook voor niet-aangesloten en buitenlandse uitzendondernemingen.

Nieuwkomers
De nieuwe afspraken zorgen voor een Ievel playing field en gelden voor uitzendkrachten in bouwplaats-,  technische- en kantoorfuncties. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘nieuwkomers' en ‘vakkrachten'. Voor nieuwkomers (uitzendkrachten zonder ervaring) is het loonverhoudingsvoorschrift uit de ABU- of NBBU-CAO van toepassing, in die zin dat voor de uitzendkracht vanaf de eerste werkdag in de bouw onder meer de schaallonen, loonsverhogingen, bepaalde toeslagen en onbelaste kostenvergoedingen van de inlenende werkgever gelden.

Vakkrachten
Voor ‘vakkrachten' (uitzendkrachten met minstens een jaar ervaring of in opleiding dan wel met diploma in de bouw) zijn behalve de onderdelen die binnen het loonverhoudingsvoorschrift vallen, nog een aantal andere bepalingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid van toepassing. Bepalingen zoals extra vakantiedagen voor ouderen, roostervrije dagen en de reisurenvergoeding vallen hieronder. Bijzonder is bovendien dat vakkrachten, in sommige gevallen na een overgangsperiode, gedurende 2006 onder de pensioenregeling van de bouw vallen. In de loop van 2006 zullen partijen definitieve afspraken maken over de pensioenregeling.

De nieuwe regels worden formeel zodra de ABU-CAO en de nieuwe CAO voor de Bouwnijverheid 2004-2007 algemeen verbindend zijn verklaard, wat naar verwachting nog enkele maanden zal duren. Als de regels algemeen verbindend zijn verklaard zullen zij krachtens de WAGA (Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid) ook gelden voor werknemers met een buitenlandse arbeidsovereenkomst die in Nederland werkzaam zijn. In de tussentijd gaan beide branches de afspraak over de naleving verder invullen. De partijen hebben de intentie uitgesproken om het uitzendwezen een grotere rol te geven bij de beroepsopleiding en de instroom van jongeren in de bouwsector.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?