CAOWijzer

Principeakkoord CAO VTT 2010-2012

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO VTT 2010-2012

Gerelateerde CAO

Looptijd
1 maart 2010 tot 1 maart 2012

Loonmutaties
Zorgpersoneel gaat er over 2010 en 2011 in totaal 3,1 procent op vooruit.

- algemene salarisverhoging per 1 september 2010 van 0,50%;

- eenmalige uitkering december 2010 van 0,60% van het jaarsalaris 2010;

- algemene salarisverhoging per 1 januari 2011 van 0,75%;

- algemene salarisverhoging per 1 juli 2011 van 0,75%

- verhoging eindejaarsuitkering 2011 met 0,50%

Arbeidsvoorwaarden

Kraamzorg
De vergoeding voor de wachtdiensten als bedoeld in artikel 5.3.1 CAO VVT worden met ingang van 1 januari 2011 verhoogd met 10%.


Ouwelullendagen
De partijen hebben afgesproken dat 55-plussers hun oude rechten behouden. Voor jongere werknemers geldt dat zij gedurende hun loopbaan uren gaan sparen. Ze kunnen de uren sparen in tijd of in een levensloopregeling storten en gedurende hun loopbaan benutten om extra dagen op te nemen.


Er komt dus een einde komt aan de leeftijdsuren voor 55-plussers. De verlofuren voor ouderen, de zogeheten ouwelullendagen, staan al enige jaren onder druk vanwege de Wet Gelijke Behandeling. Eerder werden in de cao voor ziekenhuispersoneel hierover nieuwe afspraken gemaakt.


De afspraken zijn:

A. Met ingang van 1 januari 2012 vervalt het extra verlof in verband met leeftijd uit artikel 6.1 van de CAO (het verlofmandje). Dit met inachtneming van het overgangsrecht.

B. Per 1 januari 2012 hebben alle werknemers recht op een verlofmandje bestaande uit een basisvakantieverlof van 224 uur, te weten 144 uur wettelijk verlof en 80 uur bovenwettelijk verlof. Aan dit basis-vakantieverlof wordt toegevoegd een persoonlijk levensfasebudget (PLB)van 35 uur per jaar te bereiken in 2017. Deze PLB uren worden binnen het verlofmandje expliciet geoormerkt als PLB-budget.

C. Werknemers moeten ieder jaar een keuze maken of zij de PLB-uren binnen het PLB-budget willen houden dan wel willen storten in de levensloopregeling.

D. De werknemer kan de bovenwettelijke verlofuren uit het verlofmandje laten uitbetalen.

E. De PLB-uren verjaren niet.

F. Indien het aantal PLB uren meer bedraagt dan 5x 35 uur dan moet de werknemer dit meerdere storten op de levensloopregeling dan wel overhevelen naar het basisvakantieverlof.


Stagevergoedingen
Ook hebben de vakbonden met koepelorganisaties ActiZ en BTN afspraken gemaakt over stagevergoedingen en scholing van werknemers. De BOL vergoeding wordt per 1 januari 2011 verhoogd naar € 300,- . De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd conform de cao systematiek.


Grotere contracten en beperking nuluren contracten
Werkgevers overleggen eenmaal per jaar met de ondernemingsraad over het contractenbeleid. In dit overleg komen zowel vanuit het perspectief van de organisatie als vanuit het perspectief van de werknemers in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

- het aangaan van grotere contracten en het opplussen van deeltijdcontracten;

- knelpunten inzake de uitvoering van de werktijdenregeling.


Nulurencontracten:

a. Jaarlijks zal de werkgever de werknemer met een nulurencontract in de gelegenheid stellen om aan te geven of hij een arbeidsovereenkomst wil met een gemiddeld aantal uren per week.

b. Met de werknemer die dit aangeeft zal de werkgever in overleg treden om zo mogelijk te komen tot een arbeidsovereenkomst met een gemiddeld aantal uren per week.

c. In geval de werknemer met recht toepassing vraagt van de Wet flex en zekerheid honoreert de werkgever dit verzoek.


Scholing
- In de cao wordt vastgelegd dat ieder werkgever verplicht is om ten minste 2,00 % van zijn loonsom aan te wenden voor scholing van werknemers. De aanwending van het budget vindt plaats in overleg met de ondernemingsraad (scholingsplan).

- De werkgever stelt jaarlijks, in overleg met de ondernemingsraad, het scholingsplan vast en het daarvoor benodigde budget.

- Het scholingsplan bevat functiegerichte, beroepsgerichte en op employability gerichte scholing en een faciliteitenregeling.

- Partijen zullen via het A&O VVT fonds het gebruik van EVC’s (EVC’s voor de kwalificatie voor een beroep en Ervaringscertificaten) faciliteren en stimuleren.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Geen betaalgegevens nodig

Altijd de juiste inlenersbeloning?