Algemene Voorwaarden CAOWijzer

Artikel 1. Werkingssfeer


 • CAOWijzer is een label van FlexNieuws B.V.
 • Deze Algemene Voorwaarden CAOWijzer zijn van toepassing op alle aanbiedingen, de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle overeenkomsten en opdrachten aangegaan door FlexNieuws B.V. inzake CAOWijzer met een opdrachtgever.
 • Eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 • Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk door FlexNieuws B.V. is erkend dat deze, met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden CAOWijzer, van toepassing zullen zijn.
 • Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 2. Definities


Tenzij uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden CAOWijzer daarvan wordt afgeweken, wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan onder:

 • FlexNieuws
  De rechtspersoon FlexNieuws B.V., eigenaar van CAOWijzer.
 • CAOWijzer
  Het label CAOWijzer dat diensten aanbiedt op het gebied van cao’s en aan cao’s gerelateerde content.
 • Opdrachtgever
  De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van CAOWijzer.
 • Voorstel tot Samenwerking
  Elke overeenkomst tussen FlexNieuws B.V. en een opdrachtgever inzake CAOWijzer, aangegaan voor bepaalde duur of onbepaalde duur op grond waarvan de opdrachtgever tijdens die duur meerdere raadplegingen doet in de cao database van CAOWijzer, waarbij het aantal raadplegingen, de frequentie, en/of de inhoud bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend is of niet bekend hoeft te zijn.

 

Artikel 3. Tarieven en condities


 • CAOWijzer draagt in de aanbiedingen zorg voor een ter zake doende beschrijving van de inhoudelijke aspecten van CAOWijzer.
 • Met de publicatie en/of openbaarmaking van de tarieven en -condities van CAOWijzer maakt CAOWijzer zijn aanbieding bekend. Deze bekendmaking of openbaarmaking geldt als een openbare en vrijblijvende aanbieding.
 • CAOWijzer stelt zelfstandig en onafhankelijk de licentietarieven en condities vast en maakt deze in schriftelijke vorm of anderszins tijdig tevoren bekend. De vaststelling van tarieven door CAOWijzer geschiedt steeds exclusief BTW en eventuele overige overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven door CAOWijzer.
 • CAOWijzer wordt geacht overeenkomsten te zijn aangegaan op basis van de door CAOWijzer vastgestelde en bekendgemaakte tarieven en condities.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten


 • Een overeenkomst tussen FlexNieuws B.V. inzake CAOWijzer en een opdrachtgever komt schriftelijk tot stand. Onder schriftelijk wordt mede verstaan elke vorm van communicatie langs geautomatiseerde, digitale weg.
 • Een offerte van CAOWijzer is geldig voor de termijn van 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen in de offerte.
 • Indien een overeenkomst is aan te merken als een overeenkomst op afstand, komt de opdrachtgever het recht op ontbinding als bedoeld in artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek niet meer toe bij en vanaf de eerste raadpleging van de cao database van CAOWijzer, waarop de overeenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 5. Duur en verbruik overeenkomsten


 • Een overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan voor de duur zoals bij overeenkomst bepaald. Is omtrent de duur niets afgesproken dan wordt een duur van twaalf maanden geacht te zijn overeengekomen.
 • Wordt een overeenkomst aangegaan voor een duur langer dan twaalf opeenvolgende maanden, dan is CAOWijzer gerechtigd de berekening van de licentie opbrengsten, per kalender jaar uit te voeren en dienovereenkomstig te factureren, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De datum van versturen van de inlogcode is de ingangsdatum van de overeenkomst.
 • Het gebruik van CAOWijzer is gebaseerd op een abonnement. Er zijn drie soorten abonnementen, elk met een eigen budget aan aantal raadplegingen. Het aantal raadplegingen staat voor het aantal keren dat de wizard voor de inlenersbeloning wordt geraadpleegd.
 • De opdrachtgever kan, indien eenmaal gekozen voor een jaarlicentie, een oneindig aantal gebruikers aanmaken. De opdrachtgever kan binnen CAOWijzer het aantal raadplegingen per gebruiker monitoren.
 • Een overeenkomst, dat na het verstrijken van de overeengekomen duur niet wordt opgezegd, wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.
 • Er geldt een opzegtermijn van één maand.

 

Artikel 6. Betaling


 • De contractpartij van CAOWijzer, te weten de opdrachtgever, is ten opzichte van CAOWijzer aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst.
 • CAOWijzer verzendt en dateert de facturen op de datum dat de overeenkomst in gaat. Verschuldigde bedragen worden ongeveer 14 dagen na verzenddatum van de betreffende facturen automatisch geïncasseerd (tenzij een andere wijze van betaling schriftelijk is overeengekomen). Hiertoe ondertekent de adverteerder een SEPA machtiging tot automatische incasso. Een en ander laat onverlet het recht van CAOWijzer overeen te komen in de overeenkomst dat ter zake van de te factureren bedragen voorschotten in rekening worden gebracht en betaald.
 • De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 • Indien de opdrachtgever verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt of het onmogelijk is om de verschuldigde bedragen te incasseren, is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan CAOWijzer de vordering uit handen geven, in welk geval CAOWijzer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

 

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom


Rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot CAOWijzer, de cao database of de cao content berusten bij CAOWijzer of diens licentiegever(s).

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en overmacht


 • In geval van schade en gevolgschade, van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist verstrekken van cao informatie is CAOWijzer niet aansprakelijk.
 • In geval van een fout of tekortkoming in de cao content, zal de opdrachtgever niet gerechtigd zijn tot gehele of gedeeltelijke ontheffing of opschorting van de betalingsverplichtingen, dan wel tot enige vorm van verrekening.
 • De opdrachtgever is gehouden tot algehele vrijwaring, inclusief (buiten)gerechtelijke kosten van CAOWijzer, ten aanzien van aanspraken van derden, die voortvloeien uit het gebruik van (onverhoopt) onjuiste cao informatie uit de cao database van CAOWijzer, dan wel misleiding van gebruikers met cao informatie uit de cao database, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende regelgeving.
 • Aansprakelijkheid voor schade, die bij opdrachtgevers optreedt als gevolg van overmacht aan de zijde van CAOWijzer, waardoor raadpleging van de cao database, dan wel de verspreiding of doorgifte van cao informatie uit de cao database, geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd of verhinderd, is uitgesloten.

Artikel 9. Geheimhouding


Zowel CAOWijzer als de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de handeling voortkomend uit de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 10. Geschillen


 • Op de Algemene Voorwaarden CAOWijzer is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.